§ 28. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  28. 
1. 
W celu wyłonienia ewaluowanych podmiotów, których działalność naukowa prowadzona w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych zostanie zaliczona do kategorii naukowej A+, Komisja przeprowadza dodatkową ocenę ekspercką. Ocena jest dokonywana przez dwóch ekspertów, w tym jednego pochodzącego ze znaczącego zagranicznego ośrodka naukowego, powołanych przez ministra na wniosek Przewodniczącego Komisji.
2. 
Dodatkowej ocenie eksperckiej zostaje poddana działalność naukowa ewaluowanego podmiotu prowadzona w ramach dyscypliny naukowej albo artystycznej, jeżeli:
1)
została zaliczona zgodnie z przepisem § 27 ust. 2 do kategorii naukowej A;
2)
uzyskała w zakresie podstawowego kryterium ewaluacji, o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanego dalej "pierwszym kryterium", ocenę o wartości nie niższej niż próg procentowy ustalony przez Komisję w stosunku do najwyższej oceny w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej.
3. 
Komisja ustala dla każdej dyscypliny naukowej i artystycznej próg procentowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w zależności od wartości ocen uzyskanych w zakresie pierwszego kryterium przez ewaluowane podmioty prowadzące działalność naukową w ramach tej dyscypliny, jednak na poziomie nie niższym niż 80% najwyższej z tych ocen. W przypadku dyscyplin naukowych wartość progu procentowego zależy w szczególności od pozycji nauki polskiej w danej dyscyplinie, określanej na podstawie wskaźników bibliometrycznych w międzynarodowych bazach o największym zasięgu, w ten sposób, że wyższa pozycja w bazie skutkuje niższą wartością progu procentowego.
4. 
Dodatkową ocenę ekspercką przeprowadza się na podstawie analizy wyników działalności naukowej ewaluowanego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej, z uwzględnieniem:
1)
międzynarodowego znaczenia osiągnięć naukowych albo artystycznych, które były przedmiotem oceny w zakresie pierwszego kryterium, dla rozwoju tej dyscypliny;
2)
wpływu osiągnięć naukowych albo artystycznych, które były przedmiotem oceny w zakresie pierwszego kryterium, na rozwój cywilizacyjny, w tym rozwój kultury i sztuki;
3)
jakości i efektów tej działalności w porównaniu do jakości i efektów działalności naukowej prowadzonej w ramach tej dyscypliny przez wiodące europejskie ośrodki naukowe o zbliżonym potencjale naukowym.
5. 
Przeprowadzając dodatkową ocenę ekspercką, uwzględnia się odpowiednio, w zależności od specyfiki działalności naukowej ewaluowanego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej:
1)
liczbę artykułów naukowych uwzględnionych w ewaluacji, których całkowita wartość punktowa wynosi 140 albo 200 pkt, autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w § 11 ust. 1;
2)
liczbę cytowań artykułów naukowych uwzględnionych w ewaluacji autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w § 11 ust. 1;
3)
liczbę monografii naukowych uwzględnionych w ewaluacji, których całkowita wartość punktowa wynosi 200 albo 300 pkt, autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w § 11 ust. 1;
4)
znaczenie wyników tej działalności dla:
a)
rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności dla zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki,
b)
rozwoju społecznego kraju, ochrony dziedzictwa narodowego lub rozwoju kultury i sztuki;
5)
liczbę projektów, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. a, ze szczególnym uwzględnieniem projektów finansowanych przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (European Research Council);
6)
liczbę wybitnych osiągnięć artystycznych.
6. 
Eksperci przekazują Komisji wyniki przeprowadzonej oceny:
1)
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zlecenia jej przeprowadzenia;
2)
w formie opinii z uzasadnieniem o objętości nie mniejszej niż 1800 znaków ze spacjami zawierającym analizę, o której mowa w ust. 4.
7. 
W wyniku przeprowadzonej oceny ekspert wyraża pozytywną albo negatywną opinię w sprawie zaliczenia działalności naukowej prowadzonej przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej do kategorii naukowej A+.