§ 34. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  34. 
1. 
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r.:
1)
liczba punktów przyznana zgodnie z wykazem, o którym mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), zwanym dalej "wykazem z 2017 r.", za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w tym wykazie, stanowi całkowitą wartość punktową tego artykułu naukowego;
2)
całkowita wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie wiatach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r. oraz:
a)
nieujętym w latach 2017 i 2018 w bazach:
Scopus,
Science Citation Index Expanded,
Social Sciences Citation Index,
Arts & Humanities Citation Index,
Emerging Sources Citation Index albo
b)
ujętym w latach 2017 і 2018 w bazie Scopus - jeżeli czasopismo to nie posiadało statusu czasopisma aktywnego

- wynosi 1 pkt;;

3)
przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskiego artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie z 2017 r. wynosi:
a)
100% całkowitej wartości punktowej tego artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi nie mniej niż 30 pkt,
b)
iloczyn wartości:
i całkowitej wartości punktowej tego artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi 20 albo 25 pkt, ale nie mniej niż 10% tej wartości,
k/m i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi mniej niż 20 pkt albo w przypadku artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r., ale nie mniej niż 10% tej wartości

- gdzie:

k - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania artykułu naukowego jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej,

m - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego ogółem;

4)
całkowitą wartość punktową artykułu naukowego opublikowanego w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym w okresie objętym ewaluacją zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy.
5)
liczba punktów przyznanych artykułom naukowym zgodnie z art. 324 ust. 2a lub 2b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi ich całkowitą wartość punktową;
6)
przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskiego artykułu naukowego, o którym mowa w pkt 5, wynosi iloczyn wartości k/m i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, ale nie mniej niż 10% tej wartości

- gdzie:

k - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania artykułu naukowego jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej,

m - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego ogółem.

2. 
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. za artykuł naukowy uważa się również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie z 2017 r.
3. 
Całkowita i przeliczeniowa wartość punktowa artykułu naukowego, o którym mowa w ust. 2, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami ust. 1.