Art. 324. - [Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1669

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  324.  [Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej]
1.  49
 Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje lata 2017-2021 i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2022 r.
2. 
W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.
2a.  50
 W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w tych latach w bazach:
1)
Scopus - jeżeli posiada status czasopisma aktywnego,
2)
Science Citation Index Expanded,
3)
Social Sciences Citation Index,
4)
Arts & Humanities Citation Index,
5)
Emerging Sources Citation Index

- i nieujętym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A tego wykazu.

2b.  51
 W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2.
3.  52
 W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2022 r. przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w art. 1, przyznaje się taką samą liczbę punktów, jaką przyznaje się za monografie wydane przez to wydawnictwo.
4. 
Projekty pierwszych wykazów sporządzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, przygotuje zespół doradczy powołany na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4.
5. 
Przy ewaluacji działalności naukowej za 2017 r. uwzględnia się osiągnięcia pracowników zaliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. do osób uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych. Osiągnięcia tych pracowników uwzględnia się w dyscyplinach wskazanych w pierwszym oświadczeniu, o którym mowa w art. 219 ust. 11.
6.  53
 W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2021 r. informacje dotyczące monografii naukowych i artykułów naukowych, o których mowa w art. 265 ust. 11 zdanie drugie tej ustawy, mogą wprowadzać również osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy, z tym że:
1)
osoby te wprowadzają informacje do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on;
2)
instytut badawczy, o którym mowa w art. 356 ust. 1 tej ustawy, wprowadza informacje, o których mowa w pkt 1, do bazy danych, o której mowa w art. 265 ust. 11 tej ustawy.
49 Art. 324 ust. 1 zmieniony przez art. 60 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.
50 Art. 324 ust. 2a dodany przez art. 95 pkt 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.534) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2019 r.
51 Art. 324 ust. 2b dodany przez art. 95 pkt 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.534) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2019 r.
52 Art. 324 ust. 3 zmieniony przez art. 60 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.
53 Art. 324 ust. 6 zdanie wstępne zmienione przez art. 60 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.