§ 20. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  20. 
1. 
Ocena poziomu artystycznego prowadzonej działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej jest dokonywana przez ekspertów powoływanych przez ministra na wniosek Przewodniczącego Komisji.
2. 
Rodzaje osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ocenie poziomu artystycznego prowadzonej działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej i liczbę przyznawanych za nie punktów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia artystyczne osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, i:
1)
zostały zaliczone do liczby N w danej dyscyplinie artystycznej;
2)
w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie artystycznej albo w dziedzinie sztuki.
4. 
Każde osiągnięcie artystyczne jest uwzględniane tylko raz w danej dyscyplinie artystycznej, w ramach której ewaluowany podmiot prowadzi działalność artystyczną.
5. 
Liczba osiągnięć artystycznych autorstwa albo współautorstwa każdej z osób, o których mowa w ust. 3, nie może być większa niż 4.
6. 
W przypadku osiągnięcia artystycznego współautorstwa osób, o których mowa w ust. 3, osiągnięcie to uwzględnia się w liczbie osiągnięć danej osoby jako iloraz liczby 1 i liczby współautorów, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
7. 
Kierownik ewaluowanego podmiotu wskazuje w systemie POL-on, w terminie do dnia 15 lutego roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana, osiągnięcia artystyczne, które będą w niej uwzględniane.
8. 
Liczba uwzględnianych w ewaluacji osiągnięć artystycznych w ramach danej dyscypliny artystycznej nie może być większa niż 3-krotność liczby N, po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej.
9. 
Liczbę osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny artystycznej zmniejsza się o:
1)
3 w przypadku każdego pracownika, który spełnia warunek określony w ust. 3 pkt 1, i:
a)
w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie przez co najmniej 24 miesiące,
b)
wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy,
c)
(uchylona),
d)
nie upoważnił ewaluowanego podmiotu do wykazania do celów ewaluacji żadnego z osiągnięć artystycznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tej dyscyplinie;
2)
6 w przypadku każdego pracownika, który:
a)
w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, przez co najmniej 24 miesiące,
b)
wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy,
c)
nie był zaliczony do liczby N w co najmniej jednej z dyscyplin wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w żadnym z podmiotów, w których był zatrudniony.
10. 
Liczbę osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu zmniejsza się o 6 w każdej dyscyplinie artystycznej, w ramach której podmiot prowadzi działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej, w przypadku każdego pracownika, który:
1)
w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, przez co najmniej 24 miesiące;
2)
nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy.
11. 
Przepisów ust. 9 i 10 nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją:
1)
korzystali z urlopu bezpłatnego,
2)
korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia,
3)
korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
4)
przebywali na zasiłku chorobowym lub pobierali świadczenie rehabilitacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- łącznie przez co najmniej 24 miesiące lub przez co najmniej połowę okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie.

12. 
Każde osiągnięcie artystyczne jest oceniane przez dwóch ekspertów.
13. 
Ocena danego osiągnięcia artystycznego jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez ekspertów ustaloną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.