[Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących... - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 343. - [Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 30 września 2022 r.
Art.  343.  [Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu]
1. 
Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu obejmuje:
1)
imiona i nazwisko;
2)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;
3)
elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami - w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i osób prowadzących działalność naukową;
4)
obywatelstwo;
5)
nazwę państwa urodzenia - w przypadku cudzoziemców;
6)
rok urodzenia;
7)
płeć;
8)
informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym za granicą;
9)
informacje o zajęciach prowadzonych w ramach poszczególnych programów studiów;
10)
dziedzinę i dyscyplinę, wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7;
11)
informacje o zaliczeniu do liczby pracowników, o której mowa w art. 265 ust. 4;
12)
informacje o podmiocie i dyscyplinach, o których mowa w art. 265 ust. 13;
13)
informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia;
14)
informacje o stanowisku pracy;
15)
informacje o wymiarze czasu pracy;
16)
informacje o czasie pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach;
17)
informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów - w przypadku innych osób prowadzących zajęcia;
18)
informacje o szkole doktorskiej, w której dana osoba prowadzi kształcenie;
19)
informacje o pełnionych funkcjach kierowniczych w uczelni;
20)
informacje o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4-8, oraz o prawomocnym orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 472, 1236 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 22);
21)
informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych.
2. 
Dane, o których mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on:
1)
rektorzy;
2)
dyrektorzy instytutów PAN - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 13, 17, 19 i 20;
3)
dyrektorzy instytutów badawczych - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 13, 17, 19 i 20;
4)
dyrektorzy instytutów międzynarodowych - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 13, 17, 19 i 20;
4a)
Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 11-13, 16, 17, 19 i 20;
5)
rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa;
6)
osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 13 i 17-20.
3. 
Przewodniczący RDN wprowadza do Systemu POL-on informację o utracie tytułu profesora.
4. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 20, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, a w przypadku gdy w dniu uprawomocnienia się orzeczenia kary dyscyplinarnej nauczyciel akademicki nie jest zatrudniony w uczelni, w której zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne - minister.
5. 
Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje:
1)
ministrowi, ministrom nadzorującym uczelnie, RDN, PKA, KEN, NAWA, NCBiR oraz NCN;
2)
rektorom, Prezesowi PAN, dyrektorom instytutów PAN, dyrektorom instytutów badawczych, dyrektorom instytutów międzynarodowych, Prezesowi Centrum Łukasiewicz, dyrektorom instytutów Sieci Łukasiewicz, rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa oraz osobom kierującym podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie danych dotyczących nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową, zatrudnionych w kierowanych przez nich podmiotach;
3)
rektorom oraz rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 20 w zakresie informacji o prawomocnym orzeczeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy;
4)
innym podmiotom, jeżeli inne ustawy tak stanowią.
6. 
W celu upowszechniania wyników działalności naukowej dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 8, 10, 13, 18, 19, 20 w zakresie informacji o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej i pkt 21, są powszechnie dostępne.
7. 
Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej nie częściej niż raz na 2 lata składa rektorowi, dyrektorowi instytutu PAN, dyrektorowi instytutu badawczego, dyrektorowi instytutu międzynarodowego lub osobie kierującej podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje.
8. 
Osoba, o której mowa w ust. 7, może reprezentować łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniona.
9. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, składa się, biorąc pod uwagę:
1)
ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora lub
2)
aktualny dorobek naukowy lub artystyczny.
10. 
Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony.
11. 
(uchylony).