§ 31. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  31. 
1. 
Drugi etap ewaluacji w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej, przeprowadza się na podstawie przedstawionych przez kierownika ewaluowanego podmiotu informacji o działalności naukowej objętej ochroną informacji niejawnych.
2. 
Drugi etap ewaluacji w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa przeprowadza w siedzibie ewaluowanego podmiotu powołany przez ministra, na wniosek Przewodniczącego Komisji, zespół ekspertów, w skład którego wchodzą eksperci posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uzyskane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655), upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej równej najwyższej klauzuli tajności osiągnięć naukowych, które będą podlegały ocenie, w tym eksperci wskazani przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3. 
W drugim etapie ewaluacji w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa stosuje się przepisy § 7 i § 11 ust. 1.
4. 
Oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć naukowych:
1)
opracowań naukowych opatrzonych przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym, będących efektem badań naukowych lub prac rozwojowych objętych ochroną informacji niejawnych, prowadzonych przez ewaluowany podmiot;
2)
wynalazków dotyczących obronności lub bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 61 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324), uznanych za tajne.
5. 
Każde osiągnięcie naukowe, o którym mowa w ust. 4, jest uwzględniane tylko raz w ocenie działalności naukowej ewaluowanego podmiotu prowadzonej w ramach danej dyscypliny naukowej.
6. 
Liczba uwzględnianych w ewaluacji opracowań naukowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w danej dyscyplinie naukowej nie może być większa niż 3-krotność liczby N pomnożona przez liczbę B.
7. 
Za autorstwo:
1)
opracowania naukowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przyznaje się od 20 do 200 pkt;
2)
wynalazku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przyznaje się 100 pkt.
8. 
(uchylony).
9. 
Liczba wynalazków, o których mowa w ust. 4 pkt 2, nie może być większa niż liczba N pomnożona przez liczbę B.
10. 
Do ustalenia oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych stosuje się przepis § 21.
11. 
Do oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych stosuje się przepisy § 22.
12. 
Liczbę opisów wpływu uwzględnianych przy ocenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki ustala się zgodnie z przepisem § 23 ust. 3, a następnie mnoży przez liczbę B.
13. 
(uchylony).
14. 
Wyniki działań, o których mowa w ust. 6, 9 i 12, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.
15. 
Zespół ekspertów, o którym mowa w ust. 2, przedstawia Komisji wyniki przeprowadzonej oceny w ramach poszczególnych podstawowych kryteriów w formie raportu.