§ 23. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  23. 
1. 
Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, zwanych dalej "opisami wpływu", sporządzonych na podstawie dowodów tego wpływu mających w szczególności formę raportów, publikacji naukowych i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach.
1a. 
Ewaluowany podmiot zamieszcza dowody wpływu w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja, w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ministra.
1b. 
Dowody wpływu, w liczbie nie większej niż 5 na jeden opis wpływu, zamieszcza się jako oddzielne pliki zapisane w jednym z następujących formatów danych:, pdf, .mp3, .mp4, .mpeg4 lub .avi. Wielkość jednego pliku nie może przekraczać 500 megabajtów.
2. 
Przy ocenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki uwzględnia się badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność naukową w zakresie twórczości artystycznej, prowadzone w okresie objętym ewaluacją albo przed tym okresem, ale zakończone nie wcześniej niż w dwudziestym roku poprzedzającym pierwszy rok objęty ewaluacją, jeżeli dowody tego wpływu powstały w okresie objętym ewaluacją.
3. 
Ewaluowany podmiot przedstawia w danej dyscyplinie:
1)
2 opisy wpływu - jeżeli liczba N w tej dyscyplinie jest nie większa niż 100,00;
2)
3 opisy wpływu - jeżeli liczba N w tej dyscyplinie wynosi od 100,01 do 200,00;
3)
4 opisy wpływu - jeżeli liczba N w tej dyscyplinie wynosi od 200,01 do 300,00;
4)
5 opisów wpływu - jeżeli liczba N w tej dyscyplinie jest większa niż 300,00.
4. 
Ewaluowany podmiot:
1)
prowadzący działalność naukową w ramach dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych albo dziedziny nauk teologicznych może przedstawić do oceny dodatkowo nie więcej niż 3 opisy wpływu związane z wybitnymi monografiami naukowymi, słownikami biograficznymi, słownikami bibliograficznymi lub bazami danych, szczególnie istotnymi dla rozwoju danej dziedziny nauki;
2)
prowadzący działalność naukową w ramach dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych może przedstawić do oceny dodatkowo nie więcej niż 2 opisy wpływu związane z projektami architektonicznymi, urbanistycznymi lub planami zagospodarowania przestrzennego;
3)
który utworzył inny podmiot w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami może przedstawić do oceny dodatkowo nie więcej niż 2 opisy wpływu związane z działalnością utworzonego w tym celu podmiotu.
5. 
Opis wpływu sporządza się w języku polskim i w języku angielskim.
5a. 
W przypadku przedstawienia większej liczby opisów wpływu, w ocenie są uwzględniane opisy w liczbie wynikającej z ust. 3 i 4 zgodnie z ich kolejnością wskazaną przez ewaluowany podmiot w systemie POL-on.
6. 
Opisy wpływu uwzględniane w ocenie są oceniane przez ekspertów powoływanych przez ministra na wniosek Przewodniczącego Komisji.
6a. 
Przewodniczący Komisji przydziela dwóch ekspertów do oceny opisu wpływu i wskazuje jednego z nich jako eksperta wiodącego.
6b. 
Ekspert wiodący, we współpracy z drugim ekspertem, ustala ocenę opisu wpływu.
7. 
W ramach oceny opisu wpływu przyznaje się punkty za:
1)
zasięg wpływu:
a)
50 pkt - w przypadku wpływu o międzynarodowym zasięgu,
b)
40 pkt - w przypadku wpływu o krajowym zasięgu,
c)
30 pkt - w przypadku wpływu o regionalnym zasięgu,
d)
20 pkt - w przypadku wpływu o lokalnym zasięgu,
e)
0 pkt - w przypadku wpływu o marginalnym zasięgu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wykazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa;
2)
znaczenie wpływu:
a)
50 pkt - w przypadku wpływu o przełomowym znaczeniu,
b)
25 pkt - w przypadku wpływu o istotnym znaczeniu,
c)
10 pkt - w przypadku wpływu o ograniczonym znaczeniu,
d)
0 pkt - w przypadku wpływu o znikomym znaczeniu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wykazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.
7a. 
Ocena opisu wpływu:
1)
jest sumą liczby punktów przyznanych opisowi wpływu za zasięg wpływu i za znaczenie wpływu;
2)
wynosi 0 pkt - w przypadku przyznania opisowi wpływu 0 pkt za zasięg wpływu lub za znaczenie wpływu;
3)
wynosi 0 pkt - w przypadku gdy opis wpływu nie ma żadnego związku z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej;
4)
wynosi 0 pkt za każdy brakujący opis wpływu - w przypadku przedstawienia do oceny mniejszej liczby opisów wpływu niż liczba wynikająca z ust. 3.
8. 
Ocena opisu wpływu, o której mowa w ust. 7a pkt 1, jest zwiększana o 20% w przypadku, gdy interdyscyplinarność badań naukowych lub prac rozwojowych miała kluczowe znaczenie dla powstania danego wpływu.
9. 
(uchylony).
10. 
Ekspert wiodący sporządza uzasadnienie oceny opisu wpływu, o której mowa w ust. 7a pkt 1-3, oraz dokonania albo niedokonania zwiększenia, o którym mowa w ust. 8. Uzasadnienie nie może mieć mniej niż 800 znaków ze spacjami.
11. 
Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki ustala się jako średnią arytmetyczną ocen opisów wpływu, o których mowa w ust. 7a, zwiększonych zgodnie z ust. 8, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.