§ 15. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  15. 
1. 
Całkowita i przeliczeniowa wartość punktowa:
1)
artykułu naukowego, o którym mowa w § 9 ust. 2, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13;
2)
monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej i redakcji naukowej monografii naukowej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13;
3)
monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej i redakcji naukowej monografii naukowej, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, wynosi 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami § 12 i § 13, a w przypadku gdy monografia ta powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego:
a)
przez Narodowe Centrum Nauki,
b)
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
c)
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
d)
w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu

- 100% tej wartości.

2. 
Całkowitą i przeliczeniową wartość punktową, o których mowa w ust. 1, ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.