§ 22. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  22. 
1. 
Oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć:
1)
projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanych w trybie konkursowym:
a)
przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,
b)
ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 9, 11 i 12 ustawy,
c)
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej,
d)
przez Agencję Badań Medycznych;
2)
projektów:
a)
finansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
b)
współfinansowanych w trybie konkursowym ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 10 i 12 ustawy;
3)
komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
4)
usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
2. 
Przy ocenie efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych uwzględnia się:
1)
środki finansowe przyznane ewaluowanemu podmiotowi na realizację projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w których:
a)
osoba, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 albo 2, albo osoba, która w okresie objętym ewaluacją była zatrudniona w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, jest albo była kierownikiem:
projektu - w przypadku gdy ewaluowany podmiot jest albo był liderem grupy realizującej projekt,
zespołu badawczego - w przypadku gdy ewaluowany podmiot jest albo był jednym ze współwykonawców projektu,
b)
tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ramach danej dyscypliny naukowej;
2)
przychody z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, osiągnięte przez ewaluowany podmiot albo inny podmiot utworzony przez niego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami.
3. 
Przy ocenie efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w ramach dyscyplin naukowych wskazanych przez ewaluowany podmiot w systemie POL-on. W przypadku osiągnięć interdyscyplinarnych ewaluowany podmiot określa procentowy udział środków finansowych przyznanych na realizację projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, przypadających na daną dyscyplinę naukową albo procentowy udział badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej w przychodach z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4.
4. 
W ramach oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych przyznaje się 1 pkt za:
1)
50 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku projektów realizowanych samodzielnie przez ewaluowany podmiot albo projektów realizowanych przez grupę podmiotów, której liderem jest albo był ewaluowany podmiot albo inny podmiot należący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
2)
25 000 zł sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku projektów realizowanych przez grupę podmiotów, do której należy ewaluowany podmiot, której liderem jest albo był podmiot nienależący do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
3)
10 000 zł sumy przychodów osiągniętych w okresie objętym ewaluacją przez ewaluowany podmiot albo inny podmiot utworzony przez niego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami, z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ale nie więcej niż 10-krotność liczby N.
5. 
W przypadku projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, realizowanych przez grupę podmiotów przy ustalaniu liczby przyznawanych punktów uwzględnia się wysokość środków finansowych przyznanych na realizację:
1)
projektu ogółem - jeżeli ewaluowany podmiot jest albo był liderem tej grupy;
2)
zadań realizowanych przez ewaluowany podmiot - jeżeli jest albo był on jednym ze współwykonawców danego projektu.
6. 
W przypadku projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
1)
finansowanych przez Europejską Radę do Spraw Badań Naukowych (European Research Council) punktację ustaloną zgodnie z przepisami ust. 4 pkt 1 i 2 zwiększa się o 400%;
2)
finansowanych w ramach programów ramowych w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej, albo w ramach programów związanych z wdrażaniem tych programów, punktację ustaloną zgodnie z przepisami ust. 4 pkt 1 i 2 zwiększa się o 200%;
3)
innych niż określone w pkt 1 i 2, finansowanych przez instytucje zagraniczne albo organizacje międzynarodowe, albo z udziałem środków, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy, punktację ustaloną zgodnie z przepisami ust. 4 pkt 1 i 2 zwiększa się o 50%.
7. 
W przypadku osiągnięć, o których mowa w ust. 1, realizowanych w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych progi kwotowe, o których mowa w ust. 4, obniża się o 50%.
8. 
Liczbę punktów przyznanych zgodnie z przepisem ust. 4 ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. 
Ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych ustala się w wyniku podzielenia sumy punktów przyznanych ewaluowanemu podmiotowi za osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, przez liczbę N, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.