Art. 365. - [Zadania i przedsięwzięcia objęte finansowaniem] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.742 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2024 r. do: 30 września 2024 r.
Art.  365.  [Zadania i przedsięwzięcia objęte finansowaniem]

Środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przeznacza się na:

1)
utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym:
a)
kształcenie studentów na studiach stacjonarnych,
b)
utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej,
c)
rozwój zawodowy pracowników uczelni,
d)
przedsięwzięcie "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości";
2)
utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym:
a)
prowadzenie działalności naukowej,
b)
realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej,
c)
kształcenie w szkole doktorskiej,
d)
komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
e)
program "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza",
f)
program "Regionalna inicjatywa doskonałości",
g)
rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN, instytutach badawczych oraz instytutach międzynarodowych;
2a)
działalność bieżącą instytutów Sieci Łukasiewicz, w tym:
a)
rozwój kompetencji badawczych,
b)
zatrudnienie kadry i rozwój zawodowy pracowników pionu badawczego,
c)
utrzymanie infrastruktury badawczej i informatycznej,
d)
działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, lub know-how związanego z tymi wynikami;
2b)
realizację projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
3)
świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4;
4)
inwestycje związane z:
a)
kształceniem,
b)
działalnością naukową,
c)
obsługą realizacji zadań NAWA, NCN, NCBiR i Centrum Łukasiewicz,
d)
realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
5)
utrzymanie:
a)
aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju,
b)
specjalnej infrastruktury informatycznej

- mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;

6)
zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej;
7)
programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra;
8)
stypendia i nagrody ministra;
9)
zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
10)
zadania realizowane lub finansowane przez NAWA;
11)
zadania finansowane przez NCBiR, w tym badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
12)
zadania finansowane przez NCN;
13)
bieżące koszty działalności:
a)
NAWA,
b)
NCBiR,
c)
NCN;
d)
(uchylona);
13a)
koszty działalności oraz realizację zadań Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
13b) 69
 zadania finansowane przez Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
14)
finansowanie działalności RDN, PKA, KEN, RGNiSW, PSRP, KRD, KPN, Biura RDN, Biura PKA, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra, komisji dyscyplinarnych przy RGNiSW i przy ministrze, zespołów doradczych i ekspertów, o których mowa w art. 341, zespołów ekspertów, o których mowa w art. 388 ust. 5 oraz art. 397 ust. 4, oraz ekspertów, o których mowa w art. 428 ust. 2;
15)
opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych lub statutów konsorcjów działających na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej.
69 Art. 365 pkt 13b dodany przez art. 13 pkt 22 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1672) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 września 2023 r.