§ 13. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  13. 
1. 
Przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskiego artykułu naukowego wynosi:
1)
100% całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, jeżeli wartość ta zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 1 wynosi 100, 140 albo 200 pkt;
2)
iloczyn wartości:
a)
i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, jeżeli wartość ta zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 1 wynosi 40 albo 70 pkt, ale nie mniej niż 10% tej wartości,
b)
k/m i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, jeżeli wartość ta zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 1 wynosi 20 pkt albo jeżeli wartość ta zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 2 wynosi 5 pkt, ale nie mniej niż 10% tej wartości

- gdzie:

k - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania artykułu naukowego jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej,

m - oznacza liczbę autorów artykułu naukowego ogółem.

2. 
W przypadku:
1)
wieloautorskiej monografii naukowej, której całkowita wartość punktowa zgodnie z przepisem:
a)
§ 12 ust. 2 pkt 1 wynosi 200 pkt,
b)
§ 12 ust. 5 pkt 1 lit. a wynosi 300 pkt,
2)
wieloautorskiego rozdziału w monografii naukowej, którego całkowita wartość punktowa zgodnie z przepisem:
a)
§ 12 ust. 4 pkt 1 wynosi 50 pkt,
b)
§ 12 ust. 5 pkt 3 wynosi 75 pkt

- przeliczeniowa wartość punktowa wynosi 100% całkowitej wartości punktowej.

3. 
W przypadku:
1)
wieloautorskiej monografii naukowej, której całkowita wartość punktowa wynosi 80 albo 120 pkt, i rozdziału w wieloautorskiej monografii naukowej, którego całkowita wartość punktowa wynosi 20 pkt, przeliczeniowa wartość punktowa wynosi iloczyn wartości i całkowitej wartości punktowej tej monografii albo tego rozdziału, ale nie mniej niż 10% tej wartości,
2)
wieloautorskiej monografii naukowej, której całkowita wartość punktowa wynosi 20 pkt, i rozdziału w wieloautorskiej monografii naukowej, którego całkowita wartość punktowa wynosi 5 pkt, przeliczeniowa wartość punktowa wynosi iloczyn wartości k/m i całkowitej wartości punktowej tej monografii albo tego rozdziału, ale nie mniej niż 10% tej wartości

- gdzie:

k- oznacza liczbę autorów monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania monografii naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej,

m - oznacza liczbę autorów monografii naukowej albo rozdziału w monografii naukowej ogółem.

4. 
Przeliczeniowa wartość punktowa współredakcji naukowej monografii naukowej wynosi:
1)
100 pkt - w przypadku monografii naukowej, której całkowita wartość punktowa zgodnie z przepisem § 12 ust. 2 pkt 1 wynosi 200 pkt;
2)
150 pkt - w przypadku monografii naukowej, której całkowita wartość punktowa zgodnie z przepisem § 12 ust. 5 pkt 1 lit. a wynosi 300 pkt.
5. 
W przypadku współredakcji naukowej monografii naukowej, której całkowita wartość punktowa wynosi:
1)
80 albo 120 pkt, przeliczeniowa wartość punktowa wynosi iloczyn wartości i całkowitej wartości punktowej redakcji naukowej monografii naukowej, ale nie mniej niż 10% tej wartości,
2)
20 pkt, przeliczeniowa wartość punktowa wynosi iloczyn wartości k/m i całkowitej wartości punktowej redakcji naukowej monografii naukowej, ale nie mniej niż 10% tej wartości

- gdzie:

k - oznacza liczbę redaktorów naukowych monografii naukowej będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania monografii naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej,

m - oznacza liczbę redaktorów naukowych monografii naukowej pod redakcją naukową ogółem.

6. 
Wartości liczb i k/m ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.