§ 35. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  35. 
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8:
1)
pkt 1, opublikowane w ostatecznej formie w latach 2019-2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism,
2)
pkt 3, opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017-2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw

- sporządzonym i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją.