§ 37. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  37. 
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. minimalny okres zatrudnienia, o którym mowa w:
1)
§ 17 ust. 8 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 9 pkt 1,
2)
§ 20 ust. 9 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 10 pkt 1

- wynosi 36 miesięcy.