§ 25. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  25. 
1. 
Komisja w trakcie ewaluacji może:
1)
zmienić punktację za autorstwo albo współautorstwo publikacji naukowej, jeżeli w systemie POL-on przypisano jej niewłaściwy rok opublikowania w ostatecznej formie;
2)
nie uwzględnić osiągnięcia naukowego albo artystycznego, jeżeli w systemie POL-on zostały nieprawidłowo wprowadzone informacje charakteryzujące to osiągnięcie, a w przypadku osiągnięcia naukowego również jeżeli nie jest ono w żaden sposób związane z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej lub jeżeli nie powstało ono w związku z zatrudnieniem w ewaluowanym podmiocie lub kształceniem w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot;
3)
nie uwzględnić osiągnięcia, o którym mowa w § 22 ust. 1, jeżeli nie jest ono związane z dyscypliną naukową wskazaną przez ewaluowany podmiot w systemie POL-on.
2. 
Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, którym dana dyscyplina naukowa jest przypisana, uznaje się za mający związek z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w ramach tej dyscypliny naukowej.
3. 
W przypadku nieuwzględnienia w ewaluacji danego osiągnięcia naukowego, o którym mowa w § 8, nie stosuje się ponownie algorytmu optymalizującego.