§ 3. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  3. 
1. 
Kierownik ewaluowanego podmiotu prowadzącego działalność naukową w ramach dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych albo dziedziny nauk teologicznych może złożyć wniosek o przeprowadzenie eksperckiej oceny nie więcej niż pięciu monografii naukowych, o których mowa w § 8 pkt 4, posiadających ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), które zostały opublikowane:
1)
w ostatecznej formie w pierwszym, drugim albo trzecim roku okresu objętego ewaluacją;
2)
w jakiejkolwiek formie w ostatnim roku okresu objętego ewaluacją.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia.
3. 
Ocena, o której mowa w ust. 1:
1)
jest dokonywana przez ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem", na wniosek Przewodniczącego Komisji;
2)
obejmuje poziom merytoryczny monografii naukowych zgłoszonych do oceny.