§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Dz.U.2020.724 - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.724

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2020 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "ministrem".
2. 
Minister kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka.
3. 
Minister jest dysponentem części 28 i 67 budżetu państwa.
4. 
Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.