§ 11. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  11. 
1. 
W ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8, osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy, i:
1)
zostały zaliczone do liczby N w danej dyscyplinie naukowej;
2)
w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez ewaluowany podmiot i przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa, z wyłączeniem osób, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy;
3)
nie zostały zaliczone do liczby N w danej dyscyplinie naukowej, ale prowadziły działalność naukową w ramach tej dyscypliny i były zatrudnione w okresie objętym ewaluacją w ewaluowanym podmiocie:
a)
będącym uczelnią - na stanowisku nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych,
b)
będącym instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytutem badawczym - na stanowisku pracownika naukowego,
c)
o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 albo 8 ustawy - na stanowisku naukowym, badawczym albo innym, jeżeli do obowiązków tych pracowników należało prowadzenie działalności naukowej

- na podstawie stosunku pracy, w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy.

2. 
W ewaluacji w danej dyscyplinie naukowej uwzględnia się osiągnięcia naukowe, o których mowa w:
1)
§ 8 pkt 1-4, zwane dalej "publikacjami naukowymi", jeżeli ich tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach tej dyscypliny, a ewaluowany podmiot został wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy;
2)
§ 8 pkt 5, jeżeli są one wynikiem działalności naukowej prowadzonej w ewaluowanym podmiocie w ramach tej dyscypliny.
3. 
Liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 1 i 3, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa, a jeżeli w roku opublikowania publikacji naukowej nie był sporządzany i udostępniany właściwy wykaz - zgodnie z ostatnim wykazem sporządzonym i udostępnionym w latach poprzednich.
4. 
Liczba uwzględnianych w ewaluacji osiągnięć naukowych, o których mowa w § 8 pkt 5, nie może być większa niż liczba N zaokrąglona w górę do liczby całkowitej.