Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1668

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  7.  [Instytucje tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu]
1.  System szkolnictwa wyższego i nauki tworzą:
1) uczelnie;
2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej "federacjami";
3) Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), zwana dalej "PAN";
4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej "instytutami PAN";
5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);
6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "instytutami międzynarodowymi";
6a) 1  Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);
6b) 2  instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej "instytutami Sieci Łukasiewicz";
7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej "PAU";
8) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
2.  Na rzecz systemu szkolnictwa wyższego i nauki działają:
1) Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, działająca na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530), zwana dalej "NAWA";
2) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249), zwane dalej "NCBiR";
3) Narodowe Centrum Nauki, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947), zwane dalej "NCN";
4) 3  Agencja Badań Medycznych, działająca na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447).
1 Art. 7 ust. 1 pkt 6a dodany przez art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.534) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2019 r.
2 Art. 7 ust. 1 pkt 6b dodany przez art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.534) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2019 r.
3 Art. 7 ust. 2 pkt 4 dodany przez art. 40 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.447) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 marca 2019 r.