§ 18. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  18. 
1. 
Wartość punktową publikacji naukowej uwzględnianej w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej ustala się jako sumę wartości punktowych udziałów jednostkowych w tej publikacji naukowej w danej dyscyplinie naukowej spełniających warunki określone w § 17 ust. 1-7, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2. 
Łączną ocenę za publikacje naukowe uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej ustala się jako sumę wartości punktowych udziałów jednostkowych w tych publikacjach, ustalonych zgodnie z przepisem ust. 1, zaokrągloną w górę do liczby całkowitej.