§ 32. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  32. 
1. 
Oceny uzyskane w pierwszym i drugim etapie ewaluacji za poziom naukowy działalności naukowej oraz za efekty finansowe działalności naukowej w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, prowadzonych przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej, sumuje się.
1a. 
Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa wynosi iloraz sumy punktów przyznanych za ocenę poszczególnych opisów wpływu w pierwszym i drugim etapie ewaluacji oraz liczby wszystkich ocenionych opisów wpływu.
2. 
Do określenia kategorii naukowej proponowanej dla działalności naukowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa prowadzonej przez ewaluowany podmiot w ramach danej dyscypliny naukowej stosuje się przepisy § 26-28.