§ 2. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  2. 
1. 
Komisja Ewaluacji Nauki, zwana dalej "Komisją", przeprowadza ewaluację na podstawie zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanym dalej "systemem POL-on", informacji dotyczących działalności podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 4-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanych dalej "ewaluowanymi podmiotami", w okresie objętym ewaluacją, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok jej przeprowadzenia, dostępnych w tym systemie w dniu 31 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana ewaluacja.
2. 
W trakcie ewaluacji Komisja może wezwać ewaluowany podmiot do przedstawienia w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania wskazanych dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej w celu ustalenia stanu faktycznego i potwierdzenia informacji zawartych w systemie POL-on.
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).