§ 17. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  17. 
1. 
Suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w:
1)
§ 11 ust. 1 pkt 1 i 3, nie może być większa niż 4-krotność średniej wartości iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej wskazanego zgodnie z przepisem art. 343 ust. 1 pkt 16 ustawy ze wszystkich lat z okresu objętego ewaluacją, ustalonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z czego nie więcej niż 2-krotność tej wartości może przypadać na monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 120 pkt, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach;
2)
§ 11 ust. 1 pkt 2, nie może być większa niż 4.
2. 
W przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny naukowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, spośród których w ramach jednej dyscypliny naukowej ewaluacja nie jest przeprowadzana, sumę udziałów jednostkowych za publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji w ramach drugiej dyscypliny naukowej zwiększa się o 1, ale nie więcej niż do liczby 4.
3. 
W przypadku gdy 4-krotność średniej wartości iloczynu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
1)
mniejsza niż 1 - suma udziałów jednostkowych nie może być większa niż 1;
2)
większa niż 4 - suma udziałów jednostkowych nie może być większa niż 4.
3a. 
W przypadku gdy 2-krotność średniej wartości iloczynu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest niniejsza niż 1, suma udziałów jednostkowych za monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 120 pkt, za redakcje naukowe takich monografii i za rozdziały w takich monografiach nie może być większa niż 1
4. 
Średnią wartość iloczynu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją. W przypadku ewaluowanego podmiotu utworzonego zgodnie z przepisem § 6 średnią wartość iloczynu ustala się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją, poczynając od roku, w którym nastąpiły zmiany organizacyjne.
5. 
Suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej nie może być większa niż 3-krotność liczby N.
6. 
Suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 i 3, uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej nie może być większa niż 20% 3-krotności liczby N.
7. 
Suma udziałów jednostkowych w monografiach naukowych, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 120 pkt, i redakcjach naukowych takich monografii, uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu nie może być większa niż:
1)
20% 3-krotności liczby N - w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych;
2)
5% 3-krotności liczby N - w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do pozostałych dziedzin nauki.
8. 
Sumę udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny naukowej zmniejsza się o:
1)
3 w przypadku każdego pracownika, który spełnia warunki określone w § 11 ust. 1 pkt 1 lub 3, i:
a)
w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie przez co najmniej 24 miesiące,
b)
wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy,
c)
(uchylona),
d)
nie upoważnił ewaluowanego podmiotu do wykazania do celów ewaluacji żadnej z publikacji naukowych w tej dyscyplinie, o których mowa w § 8 pkt 1 albo 3 albo w § 12 ust. 6;
2)
6 w przypadku każdego pracownika, który:
a)
w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, przez co najmniej 24 miesiące,
b)
wskazał tę dyscyplinę w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy,
c)
nie był zaliczony do liczby N w co najmniej jednej z dyscyplin wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w żadnym z podmiotów, w których był zatrudniony.
9. 
Sumę udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu zmniejsza się o 6 w każdej dyscyplinie naukowej, w ramach której podmiot ten prowadzi działalność naukową, w przypadku każdego pracownika, który:
1)
w okresie objętym ewaluacją był zatrudniony w tym podmiocie na jednym ze stanowisk, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3, przez co najmniej 24 miesiące;
2)
nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy.
10. 
Przepisów ust. 8 i 9 nie stosuje się w przypadku pracowników, którzy w okresie objętym ewaluacją:
1)
korzystali z urlopu bezpłatnego,
2)
korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia,
3)
korzystali z któregokolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655),
4)
przebywali na zasiłku chorobowym lub pobierali świadczenie rehabilitacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, 1621 i 1834 oraz z 2022 r. poz. 655)

- łącznie przez co najmniej 24 miesiące lub przez co najmniej połowę okresu zatrudnienia w ewaluowanym podmiocie.

11. 
Przepisu ust. 8 pkt 1 nie stosuje się również w przypadku pracowników, którzy w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, złożonym w okresie objętym ewaluacją wskazali więcej niż dwie dyscypliny i upoważnili zatrudniające ich podmioty do wykazania w ewaluacji osiągnięć naukowych w dwóch z tych dyscyplin.