§ 19. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  19. 
1. 
Za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 5, przyznaje się ewaluowanemu podmiotowi:
1)
100 pkt - w przypadku przyznanego temu podmiotowi patentu europejskiego albo patentu przyznanego za granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem, że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
75 pkt - w przypadku patentu przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
50 pkt - w przypadku patentu, o którym mowa w pkt 1 albo 2, przyznanego innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest osoba, o której mowa w § 11 ust. 1;
4)
50 pkt - w przypadku wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznanego temu podmiotowi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office);
5)
30 pkt - w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą.
2. 
W przypadku przyznania więcej niż jednego:
1)
patentu na ten sam wynalazek,
2)
prawa ochronnego na ten sam wzór użytkowy,
3)
wyłącznego prawa hodowcy do tej samej odmiany rośliny

- w ewaluacji uwzględnia się tylko jedno takie osiągnięcie o najwyższej punktacji określonej zgodnie z przepisem ust. 1.

3. 
Do celów ewaluacji przyjmuje się, że datą przyznania patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy jest data ich ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego", w "Europejskim Biuletynie Urzędowym" lub winnej równoważnej publikacji za granicą. W przypadku dwóch lub więcej dat przyjmuje się datę najwcześniejszą.