§ 36. - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.661 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2022 r.
§  36. 
W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. suma udziałów jednostkowych za:
1)
artykuły naukowe opublikowane w latach 2019-2021,
2)
monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017-2021

- uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej, z wyłączeniem dyscypliny naukowej informatyka oraz dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja, nie może być większa niż 220% liczby N.