Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień... - Dz.U.2005.74.657 - OpenLEX

Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 7 kwietnia 2005 r.
w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne

Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wskazania do rehabilitacji leczniczej oraz ocenę jej potrzeby;
2)
warunki i tryb kierowania na rehabilitację leczniczą;
3)
wiek ubiegającego się o rehabilitację leczniczą;
4)
warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację leczniczą, za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą";
5)
warunki i tryb zwrotu kosztów przejazdu osób kierowanych na rehabilitację leczniczą;
6)
warunki i tryb przeprowadzania konkursu oraz zawierania umowy o świadczenia i usługi rehabilitacyjne, zwanej dalej "umową", z podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy.
1.
Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym przez zakłady rehabilitacji leczniczej.
2.
Podstawowy okres trwania rehabilitacji leczniczej wynosi 21 dni.
3.
Okres trwania rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony w zależności od potrzeb zdrowotnych i terapeutycznych oraz rokowania przywrócenia zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę:
1)
zagrożoną całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym;
2)
uznaną okresowo za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym, która rokuje odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji;
3)
o której mowa w § 9 - ze wskazań zdrowotnych.
1.
Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która nie ukończyła 60 lat, jeżeli jest kobietą, albo 65 lat, jeżeli jest mężczyzną, oraz spełnia jeden z warunków:
1)
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
2)
podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą;
3)
ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.
2.
Okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagany w przypadku osoby ubezpieczonej zagrożonej całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym wskutek wypadku przy pracy rolniczej.
1.
Osoba zagrożona całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym może być skierowana na rehabilitację leczniczą ponownie nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.
2.
Na rehabilitację leczniczą można skierować ponownie, po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji, osobę, która:
1)
ma ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni;
2)
ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.
3.
Na rehabilitację leczniczą można skierować przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadkach uzasadnionych potrzebami prowadzonego leczenia.
Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba:
1)
dla której potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej lub
2)
której ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca Kasy lub komisja lekarska Kasy orzekli wskazania do rehabilitacji leczniczej.
Podstawę do skierowania osoby, o której mowa w § 4, na rehabilitację leczniczą stanowi prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub komisji lekarskiej Kasy, wydane tej osobie w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej.
1.
Osoba, o której mowa w § 4, może ubiegać się o skierowanie na rehabilitację leczniczą także na podstawie wniosku, sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie, według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia dla celów leczenia uzdrowiskowego na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2.
Wniosek składa się w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o skierowanie na rehabilitację leczniczą.
3.
Wniosek osoby spełniającej warunki określone w § 4 podlega merytorycznej weryfikacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację leczniczą.
4.
Podstawę do skierowania osoby, o której mowa w § 4, na rehabilitację leczniczą przez Kasę stanowi pozytywna ocena lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego.
1.
Na rehabilitację leczniczą może być skierowane także dziecko osoby:
1)
o której mowa w § 4 ust. 1,
2)
mającej ustalone prawo do renty, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanej dalej "ustawą", jeżeli osoba ta podlega:
a)
ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek lub
b)
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek

- nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą dla dziecka.

2.
Na rehabilitację leczniczą może być skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy, jeżeli jest w wieku uprawniającym do przyznania renty rodzinnej.
3.
W sprawach skierowania dziecka na rehabilitację leczniczą stosuje się odpowiednio § 5 ust. 1 i § 8.
1.
Jeżeli na rehabilitację leczniczą jest kierowane dziecko wymagające opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej zapewnia się również opiekunowi dziecka.
2.
O pobyt opiekuna wraz z dzieckiem wnioskuje lekarz, który wystawił wniosek o rehabilitację leczniczą dla dziecka.
3.
Opiekun towarzyszący dziecku w zakładzie rehabilitacji leczniczej ponosi odpłatność za pobyt według stawki za rehabilitację pomniejszoną o koszty leczenia w tym zakładzie, chyba że został także zakwalifikowany do odbycia rehabilitacji leczniczej w tym zakładzie, w trybie określonym w § 7 lub 8.
1.
Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej osoby skierowanej, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty przejazdu do zakładu rehabilitacji leczniczej.
2.
Zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji leczniczej przysługuje osobie skierowanej po przybyciu do zakładu wskazanego w skierowaniu do odbycia rehabilitacji leczniczej.
3.
Zwrotu kosztów przejazdu dokonuje zakład rehabilitacji leczniczej na podstawie pisemnego wniosku osoby skierowanej zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym i przedstawieniu biletów lub rachunków za przejazd.
4.
Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu odpowiadające:
1)
cenie biletu za przejazd kolejowy wykonywany przez uprawnionego przewoźnika w drugiej klasie pociągu osobowego, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień;
2)
cenie biletu za przejazd w autobusowej komunikacji zwykłej przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień - jeżeli brak jest połączenia kolejowego, o którym mowa w pkt 1, albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy;
3)
cenie biletu za przejazd publicznymi środkami komunikacji miejskiej, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień.
5.
W przypadku gdy między miejscem zamieszkania osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą a zakładem rehabilitacji leczniczej nie ma osobowej komunikacji kolejowej lub autobusowej komunikacji zwykłej, wysokość zwrotu kosztów przejazdu ustala się w kwocie odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka komunikacji publicznego transportu zbiorowego.
6.
Zwrot kosztów przejazdu następuje w formie gotówkowej niezwłocznie po przedstawieniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie później jednak niż w przedostatnim dniu pobytu w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
Na rehabilitację leczniczą kieruje się do zakładów rehabilitacji leczniczej prowadzonych przez Kasę oraz do zakładów rehabilitacji leczniczej prowadzonych przez inne niż Kasa podmioty, z którymi Prezes Kasy zawarł umowę, wyłącznie po przeprowadzeniu konkursu ofert.
O konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji leczniczej Prezes Kasy zawiadamia w ogłoszeniu w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrali Kasy.
1.
W ogłoszeniu o konkursie ofert uwzględnia się:
1)
pełną nazwę i adres siedziby Centrali Kasy;
2)
szacunkową liczbę osób, których będzie dotyczyć udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych;
3)
okres, na jaki może być zawarta umowa;
4)
miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi;
5)
miejsce i termin składania ofert;
6)
termin związania ofertą - nie dłuższy niż 45 dni od upływu terminu składania ofert;
7)
miejsce i termin otwarcia ofert;
8)
zastrzeżenie o prawie do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert;
9)
informację o obowiązku dołączenia do oferty:
a)
aktualnego odpisu z rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej,
b)
kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
c)
oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
10)
informację o możliwości przesunięcia terminu składania ofert;
11)
informację o możliwości składania protestów dotyczących konkursu ofert;
12)
termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2.
Materiały informacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zawierają:
1)
dodatkowe informacje o przedmiocie zawarcia umowy;
2)
formularz zgłoszeniowy;
3)
wskazania i bezwzględne przeciwwskazania medyczne do odbycia rehabilitacji leczniczej;
4)
projekt umowy;
5)
informację o obowiązku złożenia oferty na udostępnionym formularzu;
6)
informacje określające wymagania dla zakładów rehabilitacji leczniczej, dotyczące:
a)
lokalizacji zakładu rehabilitacji leczniczej,
b)
bazy hotelowej oraz standardów wyżywienia,
c)
kadry lekarsko-pielęgniarskiej i specjalistycznej,
d)
wyposażenia w aparaturę leczniczą i diagnostyczną.
1.
Oferta na prowadzenie rehabilitacji leczniczej zawiera:
1)
nazwę i adres siedziby oferenta;
2)
opis warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności;
3)
liczbę i kwalifikacje lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego świadczącego usługi rehabilitacyjne;
4)
proponowaną cenę jednego dnia pobytu z uwzględnieniem kosztów leczenia, wyżywienia i zakwaterowania;
5)
proponowany okres i zakres realizacji zamówienia;
6)
podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
2.
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu.
1.
Konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prezesa Kasy w składzie co najmniej 3 osób, z których jedną Prezes Kasy wyznacza na przewodniczącego.
2.
Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, która:
1)
jest oferentem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organu osoby prawnej występującej jako oferent;
2)
pozostaje z osobą, o której mowa w pkt 1:
a)
w związku małżeńskim,
b)
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli,
c)
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje jej małżonek.
3.
Członkowie komisji konkursowej przed otwarciem ofert składają oświadczenie, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 2.
4.
Wyłączenia członka komisji konkursowej i powołania nowego dokonuje Prezes Kasy z urzędu, na wniosek członka komisji konkursowej lub oferenta.
1.
Konkurs ofert unieważnia się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wybraniem najkorzystniejszej oferty lub ofert. W tym przypadku konkurs ogłasza się ponownie.
2.
W przypadku gdy do konkursu zgłosił się tylko jeden oferent, Prezes Kasy może przyjąć jego ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, iż spełnia ona warunki wymagane dla prawidłowej realizacji zamówienia.
1.
Komisja konkursowa dokonuje otwarcia ofert nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia terminu określonego dla ich złożenia.
2.
Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:
1)
stwierdza liczbę złożonych ofert;
2)
otwiera koperty z ofertami;
3)
ustala, które z ofert odpowiadają warunkom określonym w § 15;
4)
odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w § 15;
5)
przyjmuje do protokołu ewentualne wyjaśnienia zgłoszone przez oferentów;
6)
wybiera najkorzystniejszą ofertę lub oferty albo nie wybiera żadnej.
Z przebiegu konkursu ofert sporządza się protokół, który zawiera:
1)
oznaczenie miejsca i termin konkursu ofert;
2)
imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
3)
liczbę złożonych ofert;
4)
wskazanie ofert, które odpowiadają warunkom określonym w § 15;
5)
wskazanie ofert, które nie odpowiadają warunkom określonym w § 15;
6)
wskazanie najkorzystniejszej oferty lub ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została wybrana, wraz z uzasadnieniem;
7)
ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej;
8)
podpisy członków komisji konkursowej.
1.
Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych w pełnym składzie.
2.
O zakończeniu i wynikach konkursu ofert komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów na piśmie.
3.
Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
1.
Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 20 ust. 2, może złożyć do Prezesa Kasy umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.
2.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
3.
Wniesienie protestu wstrzymuje zawarcie umowy.
4.
Prezes Kasy rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5.
O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Prezes Kasy informuje na piśmie pozostałych oferentów.
6.
W przypadku uwzględnienia protestu Prezes Kasy ponownie ogłasza konkurs ofert.
7.
Protest nie przysługuje w przypadku oddalenia wszystkich ofert lub unieważnienia postępowania konkursowego.
1.
Z oferentem wybranym przez komisję konkursową Prezes Kasy zawiera umowę w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2.
Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż jeden rok.
1.
Umowa zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie stron umowy;
2)
określenie liczby miejsc dla prowadzenia rehabilitacji leczniczej;
3)
określenie zakresu świadczeń na rzecz osób skierowanych;
4)
określenie okresu, na który została zawarta umowa;
5)
wysokość ceny jednego dnia pobytu z uwzględnieniem kosztów leczenia, wyżywienia i zakwaterowania;
6)
sposób i termin rozliczeń pomiędzy podmiotem prowadzącym zakład rehabilitacji leczniczej a Prezesem Kasy;
7)
zobowiązanie zakładu rehabilitacji leczniczej do zwrotu kosztów przejazdu do zakładu, o których mowa w § 11 ust. 2, osobom skierowanym oraz ich rozliczenia z Prezesem Kasy;
8)
zobowiązanie zakładu rehabilitacji leczniczej do przekazania jednostkom organizacyjnym Kasy w określonym terminie informacji o przebiegu i wynikach rehabilitacji leczniczej;
9)
przyjęcie przez zakład rehabilitacji leczniczej obowiązku poddania się kontroli Prezesa Kasy w zakresie wykonywanej umowy;
10)
okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy.
2.
Umowa zawarta z zakładem rehabilitacji leczniczej może zawierać postanowienia dotyczące zaliczek i terminów ich przekazywania przez Prezesa Kasy oraz sposobu i terminów ich rozliczania przez zakład.
3.
Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu w zakresie udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462.