Art. 18. - [Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.90 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2024 r.
Art.  18.  [Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego]

Świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego są:

1)
emerytura rolnicza lub renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy;
2)
renta rolnicza szkoleniowa;
3)
renta rodzinna;
4)
emerytura i renta z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin;
5)
dodatki do emerytur i rent, o których mowa w pkt 1-4;
6)
zasiłek pogrzebowy;
7)
zasiłek macierzyński.