§ 21. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  21.
1.
Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 20 ust. 2, może złożyć do Prezesa Kasy umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.
2.
Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
3.
Wniesienie protestu wstrzymuje zawarcie umowy.
4.
Prezes Kasy rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
5.
O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Prezes Kasy informuje na piśmie pozostałych oferentów.
6.
W przypadku uwzględnienia protestu Prezes Kasy ponownie ogłasza konkurs ofert.
7.
Protest nie przysługuje w przypadku oddalenia wszystkich ofert lub unieważnienia postępowania konkursowego.