§ 19. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  19.
Z przebiegu konkursu ofert sporządza się protokół, który zawiera:
1)
oznaczenie miejsca i termin konkursu ofert;
2)
imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
3)
liczbę złożonych ofert;
4)
wskazanie ofert, które odpowiadają warunkom określonym w § 15;
5)
wskazanie ofert, które nie odpowiadają warunkom określonym w § 15;
6)
wskazanie najkorzystniejszej oferty lub ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została wybrana, wraz z uzasadnieniem;
7)
ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej;
8)
podpisy członków komisji konkursowej.