§ 20. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  20.
1.
Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych w pełnym składzie.
2.
O zakończeniu i wynikach konkursu ofert komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów na piśmie.
3.
Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.