Zm.: zarządzenie dotyczące zasad postępowania z wnioskiem o skierowanie na rehabilitację leczniczą.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2013.4

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie dotyczące zasad postępowania z wnioskiem o skierowanie na rehabilitację leczniczą

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.1)) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. Nr 74 poz. 657) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 17 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 lipca 2005 r. dotyczącym zasad postępowania z wnioskiem o skierowanie na rehabilitację leczniczą wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do Zasad postępowania z wnioskiem o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiących załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2)
załącznik nr 3 do Zasad postępowania z wnioskiem o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiących załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3)
załącznik nr 4 do Zasad postępowania z wnioskiem o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiących załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149,poz. 887, Nr 232, poz. 1378 i Nr 233, poz. 1382 oraz z 2012 r. poz. 637, poz. 1342 i poz. 1529.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Załącznik nr 1

Wzór

Oddział Regionalny KRUS

w .....................................

KARTA EWIDENCYJNA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO

................................................

................................................

/potwierdzenie uprawnień/ nr rejestru

Nr NKP lub numer świadczenia

I. Dane osobowe

...........................................................................................................................................

.....................

/nazwisko i imię/ /imię ojca/ /rok urodzenia/

...........................................................................................................................................

.....................

/adres zamieszkania: miejscowość, województwo/ /nr PESEL/

II. Rozpoznanie

wg wniosku wystawionego przez lekarza prowadzącego leczenie o skierowanie na rehabilitację/wg orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS*

Kod

statystyczny**

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić

** wg międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

Rewizja Dziesiąta ICD-10Kategorie 3-znakowe.

III. Kwalifikacja merytoryczna wniosku o rehabilitację przeprowadzoną przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego.

a. Ustalenie wskazań do skierowania na rehabilitację leczniczą wg lekarza rzeczoznawcy KRUS/ komisji lekarskiej KRUS*- tak/nie* (w przypadku przeprowadzonego postępowania orzeczniczego)

b. Rokowanie- czy po rehabilitacji osoba kierowana rokuje odzyskanie/utrzymanie* zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym? tak/nie*

c. Przeciwwskazania - czy stwierdza się - tak/nie*

* niepotrzebne skreślić

1. Aprobata wniosku łącznie ze wskazaniem właściwego zakładu rehabilitacji leczniczej

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. Warunkowe wstrzymanie wydania opinii do czasu uzupełnienia przedstawionej dokumentacji medycznej wynikami dodatkowo zleconych badań pomocniczych i/lub konsultacji specjalistycznych (określenie koniecznego badania lub konsultacji).

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Odrzucenie wniosku jako merytorycznie błędnego /wyczerpujące uzasadnienie/

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Celowość odbycia rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................... ............................................................................

/data/ /podpis i pieczątka lekarza regionalnego KRUS/

IV. Aktualizacja - czy zaszły istotne zmiany w stanie zdrowia od ostatniej aprobaty wniosku - tak/nie*

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...............................................................................

/podpis i pieczątka lekarza regionalnego KRUS/

* niepotrzebne skreślić

V. Przydział skierowania:

Postanowienie: ......................................................................................................................

..............

................. ...........................................................

/data/ /podpis pracownika ds. rehabilitacji/

VI. Informacje po odbyciu rehabilitacji stacjonarnej - na podstawie karty informacyjnej
1.1 Ocena wyników zrealizowanego programu rehabilitacji
....................................................................................
....................................................................................
1.2 Ocena punktowa wyników rehabilitacji:
1) pogorszenie,
2) bez zmian,
3) poprawa,
4) znaczna poprawa.
2. Zalecenia kontynuowania rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych tak/nie*
...........................................
/data//podpis pracownika d/s rehabilitacji/
* niepotrzebne skreślić

VII. Inne informacje i uwagi

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................... .......................................................

/miejscowość, data/ /podpis pracownika ds. rehabilitacji/"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

"Załącznik nr 3

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny

w .............................................. ........................

data

............................

(sygnatura)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Biuro Prewencji i Rehabilitacji

Al. Niepodległości 190

00-608 Warszawa

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ...................................... potwierdzając prawo ubezpieczonego*-świadczeniobiorcy*; dziecka ubezpieczonego*-świadczeniobiorcy* do ubiegania się o skierowanie na rehabilitację leczniczą przekazuje wniosek Pani/Pana ............................................................................................................................................... córkę/syna ........................... urodzonej/go ........................................................................... zamieszkałej/go ..................................................................................................................... celem rozpatrzenia w trybie Zarządzenia Nr 17 Prezesa KRUS z dnia 31 lipca 2005 r. dotyczącego zasad postępowania z wnioskiem o skierowanie na rehabilitację leczniczą z późn. zm. - załącznik pkt 12:

a) * o ponowne skierowanie na rehabilitację leczniczą ze skróceniem okresu karencji;

b) * o skierowanie po raz szósty i kolejny na rehabilitację leczniczą bez skrócenia*- ze skróceniem* okresu karencji.

W/w korzystał/a z leczenia w Centrum/Ośrodku Rehabilitacji Rolników KRUS i sanatoriach współpracujących z Kasą:

1. ...................................... w terminie od ................. do ...........................

2. ...................................... w terminie od ................. do ...........................

3. ...................................... w terminie od ................. do ...........................

4. ...................................... w terminie od ................. do ...........................

5. ...................................... w terminie od ................. do ...........................

Kwalifikacja wniosku:

a) Ustalenie wskazań do skierowania na rehabilitację leczniczą wg lekarza rzeczoznawcy KRUS/komisji lekarskiej KRUS* - tak / nie* (w przypadku przeprowadzonego postepowania orzeczniczego)

b) Rokowanie - czy po rehabilitacji osoba kierowana rokuje odzyskanie / utrzymanie* zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym? tak / nie *

c) Przeciwwskazania - czy stwierdza się - tak /nie*

Uzasadnienie wniosku:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

........................................ ...........................................

Regionalny Inspektor Dyrektor OR/Zastępca Dyr.

Orzecz. Lek. KRUS (podpis, pieczątka imienna)

(podpis, pieczątka imienna)

W załączeniu:

1. wniosek lekarski o potrzebie rehabilitacji

2. kopia dokumentacji badania i orzeczenia na druku KRUS SR-51 (łącznie z zaświadczeniem o stanie zdrowia KRUS N-14 wydanym przez lekarza leczącego, kartą badania układu ruchu SR 56 i wynikami konsultacji specjalistycznych SR - 53).

3. Karta wywiadu ubezpieczeniowego.

4. Kopie kart informacyjnych z odbytego w przeszłości leczenia w CRR KRUS."

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  3

"Załącznik nr 4

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Oddział Regionalny

w .........................................

Nr rejestru ................................. dnia ...................................

Pan/i/

Szanowny/a/ Panie/i/!

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy opinię lekarską uzasadniającą potrzebę poddania się przez Pana/ią/ rehabilitacji leczniczej. W ocenie lekarza odpowiednio przeprowadzone leczenie stwarza szansę na poprawę Pana/i/ stanu zdrowia.

W tej sytuacji proponujemy Panu/i/ pobyt w centrum rehabilitacji rolników/sanatorium rehabilitacyjnym, w którym gwarantujemy fachową opiekę lekarzy specjalistów i przeprowadzenie niezbędnych zabiegów rehabilitacyjnych.

Leczenie w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 21 dni, a koszty pobytu pokryje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uwzględniając wskazania medyczne proponujemy wyjazd do .......................................... w okresie ........................................

O ile Pan/i/ przyjmie naszą propozycję, prosimy o wyrażenie swojej zgody na piśmie /karta w załączeniu/ i wysłanie jej niezwłocznie do Oddziału Regionalnego Kasy. Brak odpowiedzi traktować będziemy jako rezygnację z odbycia rehabilitacji. Po otrzymaniu Pana/i zgody na poddanie się rehabilitacji dołożymy starań, aby możliwie szybko poinformować Pana/ią o terminie wyjazdu i dacie odbioru skierowania.

Jeżeli między okresem zakwalifikowania a otrzymaniem skierowania na rehabilitację nastąpią u Pana/i zmiany w stanie zdrowia, prosimy bezzwłocznie poinformować o tym Oddział Regionalny, a na jego żądanie dostarczyć dokumentację z leczenia /karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych/.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Panu/i zwrot kosztów podróży w jedną stronę, za dojazd do placówki rehabilitacyjnej najtańszym, dostępnym publicznym środkiem transportu zbiorowego /II klasa pociąg osobowy lub autobus komunikacji zwykłej /, uwzględniając posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów, bez względu na tytuł tych uprawnień.

Prosimy o zachowanie biletów do rozliczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn.zm.) będzie Pan/Pani zmuszony/a/ do wniesienia opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu. Opłata jest obowiązkowa i uiszczana na rzecz lokalnego samorządu za pośrednictwem zakładu rehabilitacji leczniczej, do którego Pan/i/ został/a/ skierowany/a/."