§ 18. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  18.
1.
Komisja konkursowa dokonuje otwarcia ofert nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia terminu określonego dla ich złożenia.
2.
Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:
1)
stwierdza liczbę złożonych ofert;
2)
otwiera koperty z ofertami;
3)
ustala, które z ofert odpowiadają warunkom określonym w § 15;
4)
odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w § 15;
5)
przyjmuje do protokołu ewentualne wyjaśnienia zgłoszone przez oferentów;
6)
wybiera najkorzystniejszą ofertę lub oferty albo nie wybiera żadnej.