§ 1. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wskazania do rehabilitacji leczniczej oraz ocenę jej potrzeby;
2)
warunki i tryb kierowania na rehabilitację leczniczą;
3)
wiek ubiegającego się o rehabilitację leczniczą;
4)
warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację leczniczą, za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą";
5)
warunki i tryb zwrotu kosztów przejazdu osób kierowanych na rehabilitację leczniczą;
6)
warunki i tryb przeprowadzania konkursu oraz zawierania umowy o świadczenia i usługi rehabilitacyjne, zwanej dalej "umową", z podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy.