§ 7. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  7.
Podstawę do skierowania osoby, o której mowa w § 4, na rehabilitację leczniczą stanowi prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub komisji lekarskiej Kasy, wydane tej osobie w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej.