§ 16. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  16.
1.
Konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prezesa Kasy w składzie co najmniej 3 osób, z których jedną Prezes Kasy wyznacza na przewodniczącego.
2.
Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, która:
1)
jest oferentem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organu osoby prawnej występującej jako oferent;
2)
pozostaje z osobą, o której mowa w pkt 1:
a)
w związku małżeńskim,
b)
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli,
c)
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje jej małżonek.
3.
Członkowie komisji konkursowej przed otwarciem ofert składają oświadczenie, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 2.
4.
Wyłączenia członka komisji konkursowej i powołania nowego dokonuje Prezes Kasy z urzędu, na wniosek członka komisji konkursowej lub oferenta.