§ 11. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  11.
1.
Kasa ponosi całkowite koszty rehabilitacji leczniczej osoby skierowanej, łącznie z kosztami zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty przejazdu do zakładu rehabilitacji leczniczej.
2.
Zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji leczniczej przysługuje osobie skierowanej po przybyciu do zakładu wskazanego w skierowaniu do odbycia rehabilitacji leczniczej.
3.
Zwrotu kosztów przejazdu dokonuje zakład rehabilitacji leczniczej na podstawie pisemnego wniosku osoby skierowanej zawierającego oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym i przedstawieniu biletów lub rachunków za przejazd.
4.
Zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu odpowiadające:
1)
cenie biletu za przejazd kolejowy wykonywany przez uprawnionego przewoźnika w drugiej klasie pociągu osobowego, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień;
2)
cenie biletu za przejazd w autobusowej komunikacji zwykłej przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień - jeżeli brak jest połączenia kolejowego, o którym mowa w pkt 1, albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy;
3)
cenie biletu za przejazd publicznymi środkami komunikacji miejskiej, uwzględniającej posiadane uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, bez względu na tytuł tych uprawnień.
5.
W przypadku gdy między miejscem zamieszkania osoby skierowanej na rehabilitację leczniczą a zakładem rehabilitacji leczniczej nie ma osobowej komunikacji kolejowej lub autobusowej komunikacji zwykłej, wysokość zwrotu kosztów przejazdu ustala się w kwocie odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka komunikacji publicznego transportu zbiorowego.
6.
Zwrot kosztów przejazdu następuje w formie gotówkowej niezwłocznie po przedstawieniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, nie później jednak niż w przedostatnim dniu pobytu w zakładzie rehabilitacji leczniczej.