§ 14. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  14.
1.
W ogłoszeniu o konkursie ofert uwzględnia się:
1)
pełną nazwę i adres siedziby Centrali Kasy;
2)
szacunkową liczbę osób, których będzie dotyczyć udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych;
3)
okres, na jaki może być zawarta umowa;
4)
miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi;
5)
miejsce i termin składania ofert;
6)
termin związania ofertą - nie dłuższy niż 45 dni od upływu terminu składania ofert;
7)
miejsce i termin otwarcia ofert;
8)
zastrzeżenie o prawie do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert;
9)
informację o obowiązku dołączenia do oferty:
a)
aktualnego odpisu z rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej,
b)
kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
c)
oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia;
10)
informację o możliwości przesunięcia terminu składania ofert;
11)
informację o możliwości składania protestów dotyczących konkursu ofert;
12)
termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2.
Materiały informacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zawierają:
1)
dodatkowe informacje o przedmiocie zawarcia umowy;
2)
formularz zgłoszeniowy;
3)
wskazania i bezwzględne przeciwwskazania medyczne do odbycia rehabilitacji leczniczej;
4)
projekt umowy;
5)
informację o obowiązku złożenia oferty na udostępnionym formularzu;
6)
informacje określające wymagania dla zakładów rehabilitacji leczniczej, dotyczące:
a)
lokalizacji zakładu rehabilitacji leczniczej,
b)
bazy hotelowej oraz standardów wyżywienia,
c)
kadry lekarsko-pielęgniarskiej i specjalistycznej,
d)
wyposażenia w aparaturę leczniczą i diagnostyczną.