§ 9. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  9.
1.
Na rehabilitację leczniczą może być skierowane także dziecko osoby:
1)
o której mowa w § 4 ust. 1,
2)
mającej ustalone prawo do renty, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanej dalej "ustawą", jeżeli osoba ta podlega:
a)
ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek lub
b)
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek

- nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą dla dziecka.

2.
Na rehabilitację leczniczą może być skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy, jeżeli jest w wieku uprawniającym do przyznania renty rodzinnej.
3.
W sprawach skierowania dziecka na rehabilitację leczniczą stosuje się odpowiednio § 5 ust. 1 i § 8.