§ 3. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  3.
Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę:
1)
zagrożoną całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym;
2)
uznaną okresowo za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym, która rokuje odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji;
3)
o której mowa w § 9 - ze wskazań zdrowotnych.