§ 8. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  8.
1.
Osoba, o której mowa w § 4, może ubiegać się o skierowanie na rehabilitację leczniczą także na podstawie wniosku, sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie, według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia dla celów leczenia uzdrowiskowego na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2.
Wniosek składa się w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o skierowanie na rehabilitację leczniczą.
3.
Wniosek osoby spełniającej warunki określone w § 4 podlega merytorycznej weryfikacji przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację leczniczą.
4.
Podstawę do skierowania osoby, o której mowa w § 4, na rehabilitację leczniczą przez Kasę stanowi pozytywna ocena lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego.