§ 23. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  23.
1.
Umowa zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie stron umowy;
2)
określenie liczby miejsc dla prowadzenia rehabilitacji leczniczej;
3)
określenie zakresu świadczeń na rzecz osób skierowanych;
4)
określenie okresu, na który została zawarta umowa;
5)
wysokość ceny jednego dnia pobytu z uwzględnieniem kosztów leczenia, wyżywienia i zakwaterowania;
6)
sposób i termin rozliczeń pomiędzy podmiotem prowadzącym zakład rehabilitacji leczniczej a Prezesem Kasy;
7)
zobowiązanie zakładu rehabilitacji leczniczej do zwrotu kosztów przejazdu do zakładu, o których mowa w § 11 ust. 2, osobom skierowanym oraz ich rozliczenia z Prezesem Kasy;
8)
zobowiązanie zakładu rehabilitacji leczniczej do przekazania jednostkom organizacyjnym Kasy w określonym terminie informacji o przebiegu i wynikach rehabilitacji leczniczej;
9)
przyjęcie przez zakład rehabilitacji leczniczej obowiązku poddania się kontroli Prezesa Kasy w zakresie wykonywanej umowy;
10)
okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy.
2.
Umowa zawarta z zakładem rehabilitacji leczniczej może zawierać postanowienia dotyczące zaliczek i terminów ich przekazywania przez Prezesa Kasy oraz sposobu i terminów ich rozliczania przez zakład.
3.
Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.