Art. 64. - [Działania na rzecz pomocy osobom całkowicie niezdolnym do pracy lub zagrożonym całkowitą niezdolnością do pracy] - Ubezpieczenie społeczne rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.90 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  64.  [Działania na rzecz pomocy osobom całkowicie niezdolnym do pracy lub zagrożonym całkowitą niezdolnością do pracy]
1. 
Kasa podejmuje działania na rzecz osób wykazujących całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokujących jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji leczniczej, albo zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, które:
1)
podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie albo
2)
podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą, z tym że okres ten nie jest wymagany w przypadku ubezpieczonego zagrożonego całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym wskutek wypadku przy pracy rolniczej, albo
3)
posiadają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.
2. 
Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1)
kierowanie na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych;
2)
prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej;
3)
wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich;
4)
prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy;
5)
odpłatne zlecanie badań naukowych i ekspertyz dotyczących przyczyn niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz metod jej przeciwdziałania;
6)
promocję zdrowia;
7)
działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim.
3. 
Na rehabilitację leczniczą kieruje się:
1)
osobę uznaną okresowo za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym, która rokuje odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym w wyniku leczenia i rehabilitacji;
2)
osobę zagrożoną całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym;
3)
dzieci osób, które:
a)
spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 1 albo 2 lub
b)
mają ustalone prawo do renty, o której mowa w art. 18, jeżeli osoby te nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą dla dziecka podlegają:
ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu lub
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu;
4)
osoby uprawnione do renty rodzinnej, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2.
4. 
Jeżeli na rehabilitację leczniczą jest kierowane dziecko wymagające opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej zapewnia się również opiekunowi prawnemu tego dziecka.
5. 
Kasa może kierować również:
1)
osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą;
2)
(uchylony).
6. 
Podstawę skierowania na rehabilitację leczniczą lub turnusy regeneracyjne stanowią:
1)
prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy, wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej, albo
2)
wniosek sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie

- pozytywnie zaopiniowane przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4.

7. 
Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą ma osoba, dla której potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej.
8. 
Osobie skierowanej na rehabilitację leczniczą przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do zakładu rehabilitacji leczniczej.
9. 
Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 8, nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury rolniczej.
10. 
Po zakończeniu rehabilitacji leczniczej lub turnusu regeneracyjnego ta sama osoba może być ponownie skierowana na rehabilitację leczniczą lub turnus regeneracyjny.
11. 
Konkurs ofert na świadczenia i usługi rehabilitacyjne oraz turnusy regeneracyjne z podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Prezesa Kasy.
12. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb kierowania na rehabilitację leczniczą i turnusy regeneracyjne oraz warunki i tryb przeprowadzania konkursu ofert oraz zawierania umów o świadczenia i usługi rehabilitacyjne oraz turnusy regeneracyjne z podmiotami niebędącymi jednostkami organizacyjnymi Kasy, w tym:
1)
warunki i tryb kwalifikacji wniosku o rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny oraz wzór tego wniosku,
2)
przypadki i terminy ponownego kierowania na rehabilitację leczniczą albo turnus regeneracyjny,
3)
okresy trwania rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych,
4)
sposób i warunki zwrotu kosztów przejazdu

- mając na uwadze potrzeby osób kierowanych na rehabilitację leczniczą i turnusy regeneracyjne, w tym możliwość poprawy stanu zdrowia, kondycji psychofizycznej i jakości życia tych osób, a także kierując się koniecznością zapewnienia równego traktowania podmiotów leczniczych oraz przejrzystości i sprawności postępowania podczas przeprowadzania konkursu ofert.