§ 4. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  4.
1.
Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która nie ukończyła 60 lat, jeżeli jest kobietą, albo 65 lat, jeżeli jest mężczyzną, oraz spełnia jeden z warunków:
1)
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
2)
podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą;
3)
ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.
2.
Okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagany w przypadku osoby ubezpieczonej zagrożonej całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym wskutek wypadku przy pracy rolniczej.