§ 15. - Warunki i tryb kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.74.657

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2005 r.
§  15.
1.
Oferta na prowadzenie rehabilitacji leczniczej zawiera:
1)
nazwę i adres siedziby oferenta;
2)
opis warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności;
3)
liczbę i kwalifikacje lekarzy oraz pozostałego personelu medycznego świadczącego usługi rehabilitacyjne;
4)
proponowaną cenę jednego dnia pobytu z uwzględnieniem kosztów leczenia, wyżywienia i zakwaterowania;
5)
proponowany okres i zakres realizacji zamówienia;
6)
podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
2.
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu.