Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

Dz.U.1996.40.174 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

Dz.U.1996.42.184 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.1996.45.199 | ustawa z dnia 29 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą.

Dz.U.1996.37.164 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1996.41.178 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1996 r. | Akt jednorazowy

Warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.

Dz.U.1996.40.173 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie i odwołanie czasu letniego w roku 1996 i 1997.

Dz.U.1996.31.136 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dz.U.1996.45.198 | ustawa z dnia 15 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania.

Dz.U.1996.48.212 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania Rzecznika Ubezpieczonych oraz pracowników Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

Dz.U.1996.31.137 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Dz.U.1996.38.168 | rozporządzenie z dnia 12 marca 1996 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb sprzedaży osobnych kwater stałych.

Dz.U.1996.32.141 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii.

Dz.U.1996.52.225 | ustawa z dnia 29 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Warunki objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996 r.

Dz.U.1996.27.121 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 1996 r. | Akt obowiązujący

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Dz.U.1996.33.144 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Określenie niektórych spraw, w których pozwolenia na wywóz będą wydawały organy celne.

Dz.U.1996.23.109 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

Dz.U.1996.23.105 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dz.U.1996.23.108 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb uzgodnień planów budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.

Dz.U.1996.27.123 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1996.25.114 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie czasowego ograniczenia wywozu palet.

Dz.U.1996.23.103 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i zniesienie sądów wojskowych oraz określenie ich siedzib i obszarów właściwości.

Dz.U.1996.23.106 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Wyniki głosowania i wyniki referendów przeprowadzonych w dniu 18 lutego 1996 r.

Dz.U.1996.22.101 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: ustawa o działalności gospodarczej.

Dz.U.1996.41.177 | ustawa z dnia 16 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum.

Dz.U.1996.16.84 | uchwała z dnia 13 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Dz.U.1996.21.97 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

Dz.U.1996.21.98 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Publikacja załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

Dz.U.1996.32.143 | umowa międzynarodowa z dnia 12 lutego 1996 r. | Akt obowiązujący

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

Dz.U.1996.20.93 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie ograniczeń w dostawie mocy elektrycznej i zużyciu paliw gazowych ze wspólnej sieci.

Dz.U.1996.20.88 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: uzupełnienie postanowień statutu Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego.

Dz.U.1996.20.89 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie organizmów szkodliwych.

Dz.U.1996.15.81 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Powszechny spis rolny 1996 roku.

Dz.U.1996.34.147 | ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o referendum gminnym.

Dz.U.1996.37.159 | ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych.

Dz.U.1996.58.262 | ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o samorządzie terytorialnym.

Dz.U.1996.58.261 | ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.1996.34.146 | ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.1996.24.110 | ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 1996.

Dz.U.1996.19.87 | ustawa z dnia 1 lutego 1996 r. | Akt utracił moc