Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.62.630

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie zmiany granic województw małopolskiego i śląskiego.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656, z 1999 r. Nr 101, poz. 1182 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) zarządza się, co następuje:
§  1. Z dniem 1 stycznia 2002 r. zmienia się granice następujących województw:
1) małopolskiego przez wyłączenie z powiatu olkuskiego gminy o statusie miasta Sławków,
2) śląskiego przez przyłączenie do powiatu będzińskiego gminy o statusie miasta Sławków.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.