Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej. - Dz.U.2001.66.664 - OpenLEX

Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.66.664

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 czerwca 2001 r.
w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej.

Na podstawie art. 37i ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424) zarządza się, co następuje:
Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną, dołącza się następujące dokumenty:
1)
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
2)
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
3)
informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wydaną przez Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,
4)
poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy albo kartę stałego lub czasowego pobytu,
5)
kopię zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, a w przypadku osób posiadających stopień naukowy w dziedzinie nauk prawnych lub ekonomicznych - odpis dyplomu lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
6)
życiorys zawodowy wraz z dokumentami poświadczającymi doświadczenie lub przygotowanie zawodowe,
7)
oryginał polisy lub kopię poświadczoną przez zakład ubezpieczeń lub notariusza, stwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej lub promesę zawarcia takiej umowy,
8)
oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu osoby prawnej, wykonującej działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji, której cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji w czasie pełnienia przez wnioskodawcę funkcji członka zarządu,
9)
oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, któremu cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną, dołącza się następujące dokumenty:
1)
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
2)
akt notarialny umowy spółki,
3)
dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 3, 6 i 8-9, dotyczące wszystkich członków zarządu,
4)
dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4-5, dotyczące członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 37i ust. 1 pkt 1 lit. a)-d) ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej,
5)
oryginał polisy lub kopię poświadczoną przez zakład ubezpieczeń lub notariusza, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej lub promesę zawarcia takiej umowy.
Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym, do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej osoby fizyczne dołączają zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a osoby prawne - odpis z właściwego rejestru sądowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r.