Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.683

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 w związku z art. 14 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 19, poz. 219) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków, z wyjątkiem pozycji towarowych 1001 90 i 1107, dla których rozdysponowanie kontyngentów jest dokonywane w proporcji do liczby osób składających wnioski.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wnioski o przydział kontyngentu w przypadku pozycji towarowej 1107 składa się na każdy kwartał oddzielnie, poczynając od pierwszego dnia roboczego do siódmego dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.";

2)
w § 5 w ust. 3 po wyrazach "z zastrzeżeniem § 4 ust. 2" dodaje się wyrazy "i ust. 2a".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2001 r.