Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.64.652

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 25 maja 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", kierującym podmiotami, dla których minister właściwy do spraw łączności jest organem założycielskim albo nadzoruje lub utworzył dany podmiot,
2) wzór wniosku organu nadzorczego o przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1-7 ustawy, dla których minister właściwy do spraw łączności jest organem założycielskim albo nadzoruje lub utworzył dany podmiot.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 1 i 9 ustawy,
2) uprawniony - osobę, o której mowa w § 1 pkt 1,
3) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186), poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.
§  3.
1. Właściwy organ może przyznać nagrodę roczną, jeżeli podmiot:
1) uzyskał lepsze wyniki finansowe niż w roku obrotowym poprzedzającym rok badany, a w szczególności:
a) zwiększył zysk netto lub zmniejszył stratę netto,
b) zwiększył rentowność obrotu netto,
c) obniżył poziom kosztów działalności podmiotu,
2) nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 4 ust. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45),
3) regulował w terminie zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
4) efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.
2. Zasady określone w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.
§  4.
1. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
2. W przypadku przekształcenia formy organizacyjno-prawnej podmiotu, związanej w szczególności z komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, łączeniem lub podziałem, przyznanie nagrody rocznej może nastąpić, o ile uprawniony zajmował swoje stanowisko przed i po przekształceniu podmiotu.
§  5. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej dla uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, jest minister właściwy do spraw łączności.
§  6.
1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:
1) datę wniosku,
2) nazwę podmiotu i jego siedzibę,
3) wskazanie organu wnioskującego,
4) oznaczenie adresata wniosku,
5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego,
6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego wraz z zakresem pełnionych obowiązków,
7) datę rozpoczęcia pracy w podmiocie,
8) datę objęcia stanowiska,
9) wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres wnioskowany,
10) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości,
11) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,
12) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację podmiotu,
13) załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu organu uprawnionego do przyznania nagrody rocznej, a w szczególności:
a) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy,
b) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu,
c) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych,
d) oświadczenie o nieprzekroczeniu maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców,
e) uchwałę organu właściwego do złożenia wniosku, w sprawie przyznania uprawnionemu nagrody rocznej,
14) podpisy osób reprezentujących organ właściwy do złożenia wniosku.
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do rozporządzenia.
3. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej składa się w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy, za który może być przyznana nagroda roczna.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. c) i d), składa organ uprawniony do złożenia wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
§  7. Nagroda roczna w roku 2001 może zostać przyznana po dokonaniu przez właściwy organ oceny wyników działalności uprawnionego za rok obrotowy, który rozpoczął się w 2000 r., chyba że nagroda za ten okres została wypłacona uprawnionemu na dotychczasowych zasadach.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ

................, ........

(miejscowość) (data)

...........................

...........................

...........................

(nazwa i siedziba podmiotu)

...................

...................

...................

.(adresat wniosku)

1. Imię i nazwisko uprawnionego ............................

2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego wraz z zakresem

pełnionych obowiązków....................................

.........................................................

.........................................................

3. Data rozpoczęcia pracy w podmiocie ......................

4. Data powierzenia zajmowanego stanowiska .................

5. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego ........

6. Proponowana wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem

jej wysokości ...........................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

7. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem

.........................................................

.........................................................

.........................................................

8. Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową

podmiotu ................................................

.........................................................

.........................................................

9. Załączniki do wniosku (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 13

rozporządzenia) ........................................

.........................................................

.........................

.(podpisy wnioskodawców)