Szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.711

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 czerwca 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298 i Nr 39, poz. 459) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej "ustawą".
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
FUS - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
2)
fundusze - fundusze wyodrębnione w ramach FUS na podstawie art. 55 ustawy,
3)
Zakład - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 66 ustawy.
1.
Roczny plan finansowy FUS, obejmujący wszystkie źródła przychodów i wydatków określone w ustawie oraz stan początkowy i końcowy FUS, opracowuje się na okres roku budżetowego.
2.
Wydatki ustalone w układzie wykonawczym planu finansowego FUS, dotyczące wydatków na świadczenia z ubezpieczeń społecznych, mogą być dokonywane bez zmiany planu, jeżeli znajdą pokrycie w ponadplanowych przychodach, nadwyżce środków zgromadzonych w latach ubiegłych lub zaciągniętych kredytach i pożyczkach.
3.
Zakład sporządza sprawozdania z realizacji planu finansowego FUS w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4.
Nie dokonuje się podziału planu finansowego FUS na terenowe jednostki organizacyjne.
1.
Wysokość odpisu na działalność Zakładu z poszczególnych funduszy ustala się proporcjonalnie do wysokości planowanego przypisu składek na te fundusze.
2.
Środki finansowe stanowiące odpis na działalność Zakładu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się na rachunek bankowy Zakładu po 15 dniu każdego miesiąca w wysokości 1/12 kwoty zatwierdzonej w ustawie budżetowej.
Rozliczenia finansowe FUS z budżetem państwa, z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459), oraz z Funduszem Kościelnym, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87 i Nr 10, poz. 111, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1998 r. Nr 137, poz. 887), prowadzone są na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Terenowe jednostki organizacyjne Zakładu mogą prowadzić dla funduszy wspólne rachunki bankowe.
1.
Zakład może lokować okresowe nadwyżki środków gromadzone na rachunkach bankowych funduszy, zwane dalej "nadwyżkami".
2.
Nadwyżki mogą być lokowane w bankach, na zasadach określonych w ust. 3-5.
3.
Lokowanie nadwyżek nie może zagrażać terminowym wypłatom świadczeń, o których mowa w art. 54 ustawy.
4.
Lokowania nadwyżek dokonuje się w sposób maksymalnie bezpieczny przy zachowaniu rentowności zainwestowanych środków.
5. 1
Nadwyżki mogą być lokowane wyłącznie:
1)
w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
2)
w formie depozytu u Ministra Finansów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938);
3)
na rachunkach lokat terminowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniających warunki określone w ust. 6.
6. 2
Banki, w których mogą być lokowane nadwyżki, posiadają fundusze własne w wysokości co najmniej 50 mln euro, a ich współczynnik wypłacalności wynosi co najmniej 8%.
7. 3
Maksymalna kwota wszystkich lokat nadwyżek w jednym banku, którego współczynnik wypłacalności wynosi co najmniej 12%, nie może być wyższa od równowartości w złotych kwoty:
1)
50 mln euro, jeżeli fundusze własne banku nie przekraczają 100 mln euro,
2)
150 mln euro, jeżeli fundusze własne banku nie przekraczają 1 mld euro,
3)
500 mln euro, jeżeli fundusze własne banku przekraczają 1 mld euro
-
przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym są lokowane nadwyżki.
7a. 4
Maksymalna dopuszczalna kwota lokat nadwyżek w bankach o funduszach własnych, o których mowa w ust. 7 i których współczynnik wypłacalności jest mniejszy niż 12%, jest korygowana mnożnikiem:
1)
0,5, jeżeli współczynnik wypłacalności banku jest mniejszy od 10%;
2)
0,8, jeżeli współczynnik wypłacalności banku wynosi co najmniej 10%.
7b. 5
Banki, o których mowa w ust. 6, ubiegające się o depozyty z nadwyżek przekazują Zakładowi informację o wysokości funduszy własnych oraz o współczynniku wypłacalności za poprzedni kwartał.
7c. 6
Banki, w których są lokowane nadwyżki, nie później niż do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału przedkładają Zakładowi informacje o wysokości funduszy własnych oraz o współczynniku wypłacalności za poprzedni kwartał.
8.
Odsetki od ulokowanych nadwyżek są dochodami odpowiednich funduszy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 7 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2013 r.
2 § 7 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2013 r.
3 § 7 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2013 r.
4 § 7 ust. 7a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2013 r.
5 § 7 ust. 7b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2013 r.
6 § 7 ust. 7c dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2013 r. (Dz.U.2013.1042) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2013 r.