Powierzenie "Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenie zakresu tej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.699

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 13 czerwca 2001 r.
w sprawie powierzenia "Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
Powierza się "Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. z siedzibą w Legnicy, jako zarządzającemu Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, zwaną dalej "strefą", udzielanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.
Powierza się "Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. wykonywanie bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie strefy, w zakresie spełnienia warunków zezwoleń, o których mowa w § 1.
"Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna" S.A. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki kwartalną informację o funkcjonowaniu strefy oraz kopie zezwoleń niezwłocznie po ich udzieleniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.